Život umjetnosti, 95, 2014, naslovnica / cover
Časopis / Journal

95-2014

ARHIVI: UZNEMIRUJUĆE PRAKSE IZDVAJANJA / ARCHIVES: THE UNSETTLING PRACTICES OF SINGLING OUT

Individualno uspostavljeni arhivi u najvećoj su mjeri, iako ne potpuno, izbjegli zamke političke moći čiji je interes u kontekstu „tradicionalnih“ arhiva bio usmjeren i na sjećanja.

SADRŽAJ

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA / EDITOR-IN-CHIEF: Sandra Križić Roban

IZVRŠNA UREDNICA / EXECUTIVE EDITOR: Marija Borovičkić

UREDNIŠTVO / EDITORIAL BOARD: Sanja Horvatinčić, Leonida Kovač, Suzana Marjanić, Jelena Pašić, Irena Šimić, Vanja Žanko

AUTORI / AUTHORS: Brook Andrew, Ana Bogdanović, Marija Borovičkić, Reinhard Braun, Martina Kontošić, Sandra Križić Roban, Nataša Lah, Aleksandra Lazar, Suzana Marjanić, Bojana Matejić, Karina Nimmerfall, Žarko Paić, Anna Radström, Kathy Rae Huffman, Sandra Uskoković

DIZAJN I PRIJELOM / DESIGN AND LAYOUT: bilić_müller studio


„Teorijska razmatranja arhiva u umjetničkim praksama aktualna su posljednjih desetak godina, iako ćemo začetke bavljenja tom temom pronaći još u 60-ima. Ne samo Derrida i Foucault, nego i mnogi drugi znanstvenici i teoretičari s humanističkih i društvenih područja zaslužni su da je tema arhiva i nadalje u interesu mnogih interdisciplinarnih rasprava. Pa iako će mnogima i danas prva asocijacija biti vezana uz historijska znanja i važnost mjesta unutar kojega se ona skupljaju, čuvaju i po potrebi obnavljaju, suvremeni umjetnici temi pristupaju istražujući druga značenja i znanja, ona koja su u mogućnosti sami proizvesti. U tim novostvorenim „konstrukcijama“ ne teži se cjelovitosti, nego izdvajanju kao jednoj od potencijalnih metoda stvaranja novih poredaka.

Izrecivo će pokušati nadomjestiti „procijep“ nastao nedostatnošću vidljivog na tragu Foucaultove strategije, pri čemu će i izrecivo i vidljivo izbjeći uobičajene procese klasifikacije kao jedne od karakteristika arhiva. Inidualnouspostavljeni arhivi u najvećoj su mjeri, iako ne potpuno, izbjegli zamke političke moći čiji je interes u kontekstu „tradicionalnih“ arhiva bio usmjeren i na sjećanja. Potencijalni sukob odvijat će se na drugom planu, možda onome politike slikâ ili njihove proizvodnje, na primjer. Ili će se njime pokušati uspostaviti odmak od „nasilja“ arhiva kao takvog, ako se složimo s opisom njegove pozicije i konzervativnog karaktera.“

Sandra Križić Roban (iz uvodnika)

SADRŽAJ / CONTENTS

 4–11
Sandra Križić Roban
Arhivi: uznemirujuće prakse izdvajanja
Archives: The Disturbing Practices of Singling Out

14–29
Kathy Rae Huffman
Marcel Odenbach: What’s TV got to do with it?
Marcel Odenbach: What’s TV got to do with it?

 30–41
Ana Bogdanović
Arhivske strategije u umjetnosti postsocijalističkog vremena: Kolekcija skulptura Trash Mrdjana Bajića (1987.–2007.)
Archival Strategies in Postsocialist Art: The Sculpture Collection Trash by Mrdjan Bajić (1987–2007)

42–55
Bojana Matejić
Emancipacija, memorija i revolucionarni subjekt umjetnosti
Emancipation, Memory, and the Revolutionary Subject of Art

56–67
Nataša Lah
Zastupajuće i označiteljske prakse stvaratelja arhivske građe
Representative and Signifying Practices: The Authors of Archival Materials

68–77
Anna Radström
Iz obiteljskog arhiva: generacijske povijesti u djelu Zineb Sedire
From the Family Archive: Generational Histories in the work of Zineb Sedira

LEKTIRA / READER

78–95
Žarko Paić
Obrisi višeslojne mistike: Povijest i vrijeme slike, Paul Klee, Angelus Novus
Contours of Multilayered Mysticism: The History and Time of a Painting, Paul Klee, Angelus Novus

VIZUALNI ESEJ / VISUAL ESSAY

96–113
Karina Nimmerfall
1953., Mogući scenariji diskontinuirane budućnosti (isječak), temeljeno na povijesnim snimcima od 1942.–1962.
1953, Possible Scenarios of a Discontinued Future (Excerpt), Based on historic records from 1942–1962

FORUM

114–117
Reinhard Braun
Arhivi sjena

118–121
Marija Borovičkić
Obiteljski arhiv i memorija izmaknutog konteksta (osvrt na fotografski umjetnički koncept Genogram Davora Konjikušića)

122–125
Sandra Uskoković
Urboglifi – urbane figure memorije

126–131
Aleksandra Lazar
Od oblika k zaboravu: akumulirana praznina Unutrašnjeg Muzeja Dragana Papića

132–137
Martina Kontošić
Razgovor s Brookom Andrewom. Arhiv kao spomenik: razotkrivanje skrivenih povijesti

138–139
Suzana Marjanić
Naša priča: 15 godina ATTACK!-a: Autonomna tvornica kulture


140–143
Biografije
Biographie


Cijena: 15 kn

NARUČITE ONLINE

Naziv

Adresa

Grad

OIB

Email

Napomena

ZA DALJNJE ČITANJE
ZU_106-2020_Naslovnica_Cover
Časopis / Journal

106-2020

AUTORI / AUTHORS: Katarina Andjelkovic, Branko Franceschi, Valentina Gulin Zrnić, Ana Marija Habjan, Sonja Jankov, Hannah Kiefer, Sandra Križić Roban, Jasenka Roje, Sanela Nikolić, Predrag Pavić, Sanja Potkonjak, Maja Stanković, Nevena Škrbić Alempijević, Igor Vučak, Višnja Vukašinović

ZU_105-2019_Naslovnica_Cover
Časopis / Journal

105-2019

AUTORI / AUTHORS: Laura Sánchez Carrasco, Andreja Der-Hazarijan Vukić, Ana Esteban-Maluenda, Lucija Ečim, Jasenka Ferber Bogdan, Fokus Grupa, Paul Girard, Daniele Guido, Ljiljana Kolešnik, Christophe Leclercq, Maria Giovanna Mancini, Luis San Pablo Moreno, Júlia Perczel, Dalibor Prančević, Ellen Prokop, Tihana Puc, Luigi Sauro, Luka Skansi