Poziv za prijavu radova koji će biti objavljeni u tematskom bloku Kritika političke ekonomije umjetnosti u časopisu o modernoj i suvremenoj umjetnosti i arhitekturi Život umjetnosti (104-2019). Gostujući urednik je Nikola Dedić (Fakultet muzičke umetnosti, Sveučilište umjetnosti u Beogradu).


Odnos umetnosti i kapitalističke robne proizvodnje jeste jedan od temeljnih problema marksistički orjentisanih teorija umetnosti. Međutim, marksistička analiza umetnosti uglavnom je izbegavala da se ovim problemom bavi iz perspektive Marksove kritike političke ekonomije, tj. iz perspektive Marksovih zrelih radova, pre svega, Kapitala. Umesto analize koja bi se usredsredila na pitanja odnosa umetničkog rada prema kapitalu i mesta umetničke proizvodnje unutar kapitalističkih proizvodnih odnosa, marksistička teorija umetnosti je problemu umetnosti preteženo pristupala putem filozofskih, socioloških, estetičkih i kulturoloških stajališta. Rezultat je bio filtriranje specifično Marksove teorijske problematike kroz ove ne-marksističke optike, gde je izgubljena i sama specifičnost te problematike.

Cilj temata je razrada ovog ‘slepog’ mesta marksističke teorije s pretpostavkom da je potrebna temeljna kritika i reformulacija dosadašnje marksističke analize umetnosti iz ugla Marksove političke ekonomijete te da bez odgovora na neka od sljedećih pitanja marksistička teorija umetnosti ne može biti izgrađena:

  • Kako bi se mogao analizirati odnos umetničkog rada i umetničke proizvodnje u odnosu na konceptualni mehanizam Marksovog Kapitala (i okružujućih tekstova)?
  • Da li koncepti viška vrednosti, profita, profitne stope, kamate i rente mogu biti primenjeni za tumačenje umetnosti?
  • Kakav je odnos umetničke proizvodnje i radne teorije vrednosti?
  • Kakvu vrstu proizvodnih odnosa podrazumeva umetnička proizvodnja? Da li je umetnički rad proizvodan ili neproizvodan rad?
  • Kakav je odnos finansijalizacije umetnosti i kapitalističkih kriza?

Iz teksta poziva Nikole Dedića


Molimo zainteresirane autore da sažetak znanstvenog priloga (do 600 riječi) s popisom osnovne literature i ključnim riječima te kratku biografiju (do 300 riječi), pošalju do 14. prosinca 2018. na adresu zivot-umjetnosti@ipu.hr.

Svi prijavljeni autori bit će do 21. prosinca 2018. obavješteni o načelnom prihvaćanju prijedloga. Rok za predaju finalnog rukopisa jest 15. veljače 2019.Svi prilozi bit će upućeni u postupak dvostruko slijepe recenzije.


Ilustracija: Marijan Molnar, Das Kapital / Die Kunst, 2016.


Upute za autore i ostale informacije o profilu i standardima časopisa molimo potražite na: https://zivotumjetnosti.ipu.hr/onama/
Dodatna pitanja i informacije: zivot-umjetnosti@ipu.hr.

***

Call for papers to be published in the thematic section Critique of the Political Economy of Art in the journal of modern and contemporary art and architecture Život umjetnosti (104/2019).

Guest editor: Nikola Dedić, Faculty of Music, University of Arts in Belgrade


The relationship between art and capitalist production of commodities is one of the fundamental issues in Marxist theories of art. However, Marxist analyses of art have largely avoided dealing with this problem from the perspective of Marx’s critique of political economy, i.e. from the perspective of his mature works, above all his Capital. Instead of an analysis focusing on the relationship between artistic work and capital, or the place of artistic production within the capitalist relations of production, Marxist theory of art has largely approached the problem of art from philosophical, sociological, aesthetic, and cultural standpoints. This has resulted in filtering the specifically Marxist theoretical issues through such non-Marxist prisms, where the very specificity of these issues has been lost.

The aim of this thematic section is therefore to address this “blind spot” in Marxist theory, assuming that there is a need for a fundamental critique and reformulation of the present Marxist analysis of art from the angle of Marx’s political economy, and that no Marxist theory of art can be elaborated without answering some of the following questions:

  • How can one analyse the relationship between artistic labour and artistic production in relation to the conceptual mechanism of Marx’s Capital (and the surrounding texts)?
  • Can the concepts of surplus value, profit, profit rate, interest rate, and rent be applied to interpret art?
  • What is the relationship between artistic production and the labour theory of value?
  • What type of productive relations can be identified in art production? Is artistic labour productive or non-productive?
  • What is the relationship between the financialization of art and capitalist crises?

From Nikola Dedić’s call for contributions


Authors are invited to submit an abstract of their scholarly paper (max. 600 words) with a basic bibliography and a list of keywords, as well as a short biography (max. 300 words) by e-mail to zivot-umjetnosti@ipu.hr. The submission deadline is December 14, 2018.

All applicants will be informed by December 21, 2018 on the preliminary selection results. The deadline for submitting the final manuscript is February 15, 2019. All accepted contributions will undergo the process of double blind peer review.


Illustration: Marijan Molnar, Das Kapital / Die Kunst, 2016.


For more detailed Guidelines for Authors and more information about the journal please visit: https://zivotumjetnosti.ipu.hr/onama/#eng
For all questions and additional information, please contact: zivot-umjetnosti@ipu.hr.