O nama / About

HR / ENG

  1. O časopisu
  2. Urednički postupak
  3. Upute autorima
  4. Kazalo autora
  5. Kazalo članaka

O časopisu

Život umjetnosti je časopis za suvremena likovna zbivanja, posvećen raznovrsnim vidovima suvremene umjetničke prakse primarno u Hrvatskoj i Europi, s tradicijom kontinuiranog izlaženja od 1966. godine. Objavljuje ga Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu dvaput godišnje kao dvojezično izdanje.

Glavna i odgovorna urednica
Sandra Križić Roban

Izvršne urednice
Sanja Horvatinčić, Marija Borovičkić

Uredništvo
Leonida Kovač (Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb)
Vladimir Kulić (School of Architecture, Florida Atlantic Univeristy)
Irena Šimić (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb)
Liesbeth Decan (LUCA School of Arts – Campus Sint-Lukas, Bruxelles)

Prevoditeljice
Ivana Bertić, Dunja Opatić

Lektura i korektura
Dunja Aleraj Lončarić

Dizajn i prijelom
bilić_müller studio

ISSN 0514-7794 (tiskano izdanje)
ISSN 1849-2207 (online izdanje)


Časopis je indeksiran u referentnim bazama: AHCI – Arts and Humanities Citation Index (od 2008.), WOS i SCOPUS (od 2009.).
Časopis je u otvorenom pristupu dostupan i na portalu Hrčak.
Publikacija je pohranjena u Hrvatskom arhivu weba.


Časopis možete kupiti na ovim lokacijama:
Institut za povijest umjetnosti (Ulica grada Vukovara 68, Zagreb)
Muzej suvremene umjetnosti (Avenija Dubrovnik 17, Zagreb)
Lauba (Prilaz Baruna Filipovića 23a, Zagreb)
Oris kuća arhiketure (Kralja Držislava 3, Zagreb)
Bibliofil knjižara (Antuna Bauera 9, Zagreb)


Na e-mail listu putem koje šaljemo obavijesti o programima i radu časopisa možete se prijaviti ovdje.

Adresa uredništva

Institut za povijest umjetnosti
Ulica grada Vukovara 68/3
10000 Zagreb, Hrvatska
T. +3851 6112 043
F. +3851 6112 742
E. zivot-umjetnosti@ipu.hr
FB. https://www.facebook.com/ZivotUmjetnosti 

Urednički postupak

(scroll down for english)

Uredništvo godinu dana prije izlaska pojedinog broja javno raspisuje poziv za objavljivanje priloga znanstvenog i stručnog karaktera. U obzir za objavljivanje dolaze samo radovi koji zadovoljavaju visoke uredničke i znanstvene standarde i nisu prethodno objavljivani niti se nalaze u recenzijskom postupku za neki drugi časopis, a od autora se očekuje da svojem radu prilože izjavu koja to potvrđuje.

Uredništvo može pozvati gostujuće urednike koji će osmisliti temat u pojedinom broju. Gostujući urednici mogu pozvati određene autore na suradnju, a konačan odabir članaka i njihovu kategorizaciju dogovorit će sa stalnim uredništvom časopisa.

Prema pristiglim sažecima uredništvo odlučuje koji će autori predati cjeloviti tekst koji se potom upućuje na daljnji dvostruki slijepi recenzijski postupak. S ostalim odabranim autorima dogovara se objavljivanje nerecenziranih priloga (stručni članci, kritike, razgovori, prikazi i dr.).

Uredništvo može odbiti tekst ako on nije oblikovan prema uputama o oblikovanju teksta i navođenju izvora u bilješkama, te ako autor uz tekst nije priložio sažetak, ključne riječi, fotografije i njihove opise.

PDF Upute za oblikovanje teksta

Uredništvo odlučuje o recenzentima i vodi brigu da se bave istim ili sličnim područjem. Recenzenti su redovito znanstvenici humanističkih struka, profesori u adekvatnom zvanju na fakultetima i akademijama, i eminentni stručnjaci.

Dvostruka slijepa recenzija

Rukopisi se šalju recenzentima koji se bave istim ili bliskim područjem istraživanja. Recenzenti (dva, a u slučaju bitno različitih mišljenja tri) iznose svoje mišljenje o znanstvenom doprinosu članka temeljeno na pažljivom čitanju, poznavanju i provjeri činjenica, kao i eventualne sugestije za poboljšanje rukopisa. Recenzenti se pritom rukovode međunarodno prihvaćenim standardima u procjeni kvalitete članka, pri čemu je najvažniji kriterij njegova izvornost i važnost doprinosa proučavanju i interpretaciji određene teme. Ako članak ne odgovara tim temeljnim kriterijima, ne treba biti prihvaćen.

Revizija teksta

Autori će dobiti na uvid recenzije svojih članaka, a u nekim slučajevima i dodatne upute i sugestije izmjena koje trebaju uvažiti. Autor vraća revidiranu varijantu rukopisa s naznačenim izmjenama. Članci koje autori po preporuci recenzenata trebaju znatnije promijeniti šalju se nakon učinjenih ispravaka na procjenu istim recenzentima, ako su to oni zatražili.

Članovi uredništva i sukob interesa

Kako bi se izbjegao sukob interesa i osigurala objektivnost, glavna urednica ne predaje članke za objavljivanje u časopisu. U izuzetnim slučajevima i u skladu s dogovorom s ostalim članovima uredništa, član uredništva može predati članak koji će recenzirati nezavisni vanjski recenzenti.

Uredništvo u ovom i srodnim slučajevima djeluje prema uzoru na preporuke međunarodnog Povjerenstva za izdavačku etičnost (COPE – Committee on Publication Ethics): http://publicationethics.org/resources/international-standards-for-editors-and-authors.

Sandra Križić Roban, 2015.

 


 

 About

  1. About
  2. Editorial process
  3. Guidelines for authors
  4. Authors index
  5. Article index

About the magazine

Život umjetnosti is a magazine for contemporary visual arts, dedicated to various aspects of contemporary art practice primarily in Croatia and Europe, with a tradition of continuous publication since 1966. It is published by the Institute for Art History in Zagreb twice a year as a bilingual edition.

Editor-in-chief
Sandra Križić Roban

Executive editors
Sanja Horvatinčić, Marija Borovičkić

Editorial board
Leonida Kovač (Academy of Fine Arts, Zagreb)
Suzana Marjanić (Institute of Ethnology and Folklore Research, Zagreb)
Irena Šimić (Institute of Art History, Zagreb)
Liesbeth Decan (LUCA School of Arts – Campus Sint-Lukas, Bruxelles)

Translator
Ivana Bertić, Dunja Opatić

Language editor and proofreading
Dunja Aleraj Lončarić

Design and Layout
bilić_müller studio

ISSN 0514-7794 (printed issue)
ISSN 1849-2207 (online issue)


The journal is available also on the national OA journals portal Hrčak..
The journal is indexed in databases: AHCI – Arts and Humanities Citation Index (since 2008), WOS and SCOPUS (since 2009).
The publication is stored in the Croatian Web Archives.


The jorunal can be purchased at these locations:
Institute of Art History (Ulica grada Vukovara 68, Zagreb)
Museum of Contemporary Art (Avenija Dubrovnik 17, Zagreb)
Lauba (Prilaz Baruna Filipovića 23a, Zagreb)
Oris house of architecture (Kralja Držislava 3, Zagreb)
Bibliofil bookstore Antuna Bauera 9, Zagreb)

Contact

Institute of Art History
Ulica grada Vukovara 68/3
10000 Zagreb, Croatia
T. +3851 6112 043
F. +3851 6112 742
E. zivot-umjetnosti@ipu.hr
FB. https://www.facebook.com/ZivotUmjetnosti 

Editorial process

A year before the publication of each new issue, the editorial board announces a public call for contributions of scientific and expert nature. Only the works meeting the high editorial and scholarly standards, not previously published and not in the process of reviewing for another magazine, are eligible for publishing. The contributors are expected to attach a statement to their work confirming this.

The editorial board can invite individual contributors to a collaboration, and the final selection of articles and their categorisation will be determined with the magazine’s standing editorial board. According to submitted abstracts, the editorial board decide which contributors will submit the entire test, which is later referred to double blind peer review. Publishing of unreviewed contributions (essays, reviews, interviews, presentations etc.) is then arranged with other selected authors.

The editorial board can refuse a text if it is not designed in line with the text layout and sources instructions, or if the contributor did not attach an abstract, key words, photographs and their descriptions.

pdf-ikona-2 Guidelines for authors

The editorial board appoint the reviewers and makes sure they are experts in the given or similar area. The reviewers are regularly scholars from the field of humanities, professors at universities and academies, as well as acclaimed experts.

Double blind peer review

Manuscripts are sent to reviewers covering the same or a similar area of research. The reviewers (two, and in case of substantially different opinions three) give their opinion on the scholarly contribution of the article based on careful reading, knowledge and verification of the facts, as well as potential suggestions for improvements of the manuscript. The reviewers are guided by internationally accepted standards in the evaluation of the article’s quality. The most important criteria are originality and importance of the contribution to the exploration and interpretation of a given subject. If the article does not meet these fundamental criteria, it will not be accepted.

Text revision

The contributors will be given the reviews of their articles, and in some cases additional instructions and suggestions for changes to be applied, as well. The contributor then returns the edited version of the manuscript with highlighted changes. The articles that require extensive changes to the reviewer’s recommendation are sent after the amendments to the same reviewers, if they asked so.

Editorial board members and conflict of interest

In order to avoid a conflict of interest and guarantee objectivity, the editor-in-chief does not submit articles to be published in the magazine. In exceptional cases and in agreement with the other editorial board members, a member of the board may submit an article which will then be reviewed by independent reviewers.

In such cases the editorial board act according to the recommendations of the international Committee on Publication Ethics (COPE): http://publicationethics.org/resources/international-standards-for-editors-and-authors.

Sandra Križić Roban, 2015