Život umjetnosti, 97, 2015, naslovnica / cover
Časopis / Journal

97-2015

UMJETNOST I DRUŠTVENI POKRETI / ART AND SOCIAL MOVEMENTS

Ugovor o (društveno angažiranoj) umjetnosti treba nanovo uvesti ključnu lekciju koju izvodimo iz povijesti radikalne umjetnosti: nijedna umjetnička gesta – sama po sebi – ne može biti intrinzično radikalna.

SADRŽAJ

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA / EDITOR-IN-CHIEF: Sandra Križić Roban

IZVRŠNA UREDNICA / EXECUTIVE EDITOR: Marija Borovičkić

UREDNICE BROJA / ISSUE EDITORS: [BLOK]: Ana Kutleša, Ivana Hanaček, Vesna Vuković

UREDNIŠTVO / EDITORIAL BOARD: Sanja Horvatinčić, Liesbeth Decan, Leonida Kovač, Suzana Marjanić, Irena Šimić

AUTORI TEKSTOVA / AUTHORS OF TEXTS: Lidija Krienzer Radojević, Mario Kikaš, Jelena Petrović

INTERVJUI / INTERVIEWS: Jonas Staal / [BLOK], Can Gülcü / [BLOK]

MANIFESTI / MANIFESTS: AKhRR, Oktobar, Diego Rivera, David A. Siqueiros i dr., Rote Gruppe, ARBKD, Njujorški klub Johna Reeda, Emory Douglas, Zemlja

CRTEŽI / DRAWINGS: Petja Dimitrova

DIZAJN I PRIJELOM / DESIGN AND LAYOUT: bilić_müller studio


Postavljajući si neka osnovna pitanja, kao što su: kako to da društveno angažirana umjetnost cvjeta u doba kad je društveni projekt doživio propast, ili: kako to da umjetničke prakse sve više preuzimaju političku agendu, ili: kakav je odnos između socijalnih praksi i propadanja društvene infrastrukture, uviđamo nužnost inzistiranja na historijskoj specifičnosti suvremenih društveno angažiranih praksi, kao jedinom ispravnom polazištu za njihovu analizu i valorizaciju.

Društveno angažirane umjetničke prakse iz prošlosti, a na čiju se tradiciju nastavljaju suvremene socijalne prakse, bile su snažno povezane s realnim političkim snagama (Komunistička partija, lijeve partije, sindikati). Ako se danas odmaknemo samo malo izvan zaštićenih zidova galerija i muzeja, korak dalje od svečanih otvaranja bijenalnih manifestacija i mimo prebrzih zaključaka o umjetnicima kao progresivnim čimbenicima društvenih promjena, naći ćemo se u poprilično pustom političkom krajoliku: iza više liberalnih ili više konzervativnih svjetonazorskih opcija stoji ujednačena liberalna ekonomska politika koju kroje svjetski centri moći prema interesima kapitala (…) Ukratko: lijeva opcija je u političkom polju nepostojeća. Što u okolnostima globalne ekonomske krize, krize demokracije i izostanka centraliziranog društvenog pokreta s konzistentnom i jasnom političkom artikulacijom uopće znači angažirani umjetnik-individualac koji operira u elitnom polju kulturne proizvodnje usmjerene na privilegirane, visoko obrazovane članove društva, jedno je od ključnih pitanja Života umjetnosti koji držite u ruci. (…)

U želji da rasvijetlimo problematiku navedenih pitanja i skiciramo neke od odgovora, broj smo koncipirale u dvije cjeline. Prvu čine tekstovi teoretičara i znanstvenika, a u drugoj se nalaze perspektive i promišljanja proizvođača (i umjetnika i kustosa) društveno angažiranih umjetničkih projekata, kako u formatu razgovora, tako i vizualnim jezikom, kroz crteže. Most između prvog i drugog dijela čine povijesni izvori, odabrani manifesti umjetničkih udruženja iz razdoblja prije Drugog svjetskog rata, kad je pozicija društveno angažiranog umjetnika bila u mnogim aspektima drugačija. (…)

Okupljajući ove analize i priloge željele smo pridonijeti sagledavanju pozicije i uloge umjetnosti u okvirima uvodno opisane situacije. Nadamo se da će biti poticaj za raspravu koja se tek mora dogoditi i koja će u govor o (društveno angažiranoj) umjetnosti nanovo uvesti ključnu lekciju koju izvodimo iz povijesti radikalne umjetnosti: nijedna umjetnička gesta – sama po sebi – ne može biti intrinzično radikalna.

[BLOK]: Ana Kutleša, Ivana Hanaček, Vesna Vuković (iz uvodnika)

SADRŽAJ / CONTENTS

4–11
[BLOK]: Ana Kutleša, Ivana Hanaček, Vesna Vuković
Umjetnost i društveni pokreti – kak’ stvar s tim stoji?
Art and social movements – where are we at with that?

14–29
Lidija Krienzer Radojević
Ograničeno kretanje kulturne proizvodnje
Constrained motion of cultural production

30–47
Mario Kikaš
Umjetnost linije ili o populizmu
The art of the front or on populism

48–67
Jelena Petrović
Društveni angažman u umjetnosti između individualnog rada i kolektivnih praksi: feministički principi
Social engagement in art between individual work and collective practices: feminist principles

68–85
Umjetnost u službi revolucije. Nekoliko historijskih primjera
AKhRR, Oktobar, Diego Rivera, David A. Siqueiros i dr., Rote Gruppe, ARBKD, Njujorški klub Johna Reeda, Emory Douglas, Zemlja

FORUM

88–101
[BLOK]: Ana Kutleša, Ivana Hanaček, Vesna Vuković
Umjetnost u središte emancipacijske političke borbe / intervju s Jonasom Staalom
Art at the heart of emancipatory political struggle / interview with Jonas Staal

VIZUALNI PRILOG

102–111
Petja Dimitrova
Let’s collect/ivize progressive actions…

RAZGOVOR / INTERVIEW

112–123
[BLOK]: Ana Kutleša, Ivana Hanaček, Vesna Vuković
Infrastruktura kulturna, djelovanje političko – bečki primjer / intervju s Canom Gülcüom
Cultural infrastructure, political action – Viennese example / interview with Can Gülcü

124–125
Biografije
Biographies


Cijena: 15 kn

NARUČITE ONLINE

Naziv

Adresa

Grad

OIB

Email

Napomena

ZA DALJNJE ČITANJE
ZU_105-2019_Naslovnica_Cover
Časopis / Journal

105-2019

AUTORI / AUTHORS: Laura Sánchez Carrasco, Andreja Der-Hazarijan Vukić, Ana Esteban-Maluenda, Lucija Ečim, Jasenka Ferber Bogdan, Fokus Grupa, Paul Girard, Daniele Guido, Ljiljana Kolešnik, Christophe Leclercq, Maria Giovanna Mancini, Luis San Pablo Moreno, Júlia Perczel, Dalibor Prančević, Ellen Prokop, Tihana Puc, Luigi Sauro, Luka Skansi

ZU_104-2019_naslovnica_cover
Časopis / Journal

104-2019

AUTORI / AUTHORS: Bojan Blagojević, Nikola Dedić, Marko Đorđević, Edin Jašarović, Sandra Križić Roban, Sonja Leboš, Igor Loinjak, Rastko Močnik, Marijan Molnar, Rade Pantić, Goran Pavlić, Vladimir Vidmar