Poziv za prijavu radova za objavu u tematskom bloku Digitalna humanistika: metode, prakse, epistemologije u časopisu o modernoj i suvremenoj umjetnosti i arhitekturi Život umjetnosti (105-2019). Urednice broja su Ljiljana Kolešnik i Sanja Horvatinčić.


Područja interesa: digitalna humanistika, digitalna povijest umjetnosti, digitalna povijest arhitekture, vizualne kulturne studije, muzeologija, digitalna kulturna baština, studije društvene i kulturne povijesti, dizajn istraživanja, informacijske znanosti, znanost mreža


Područja interesa:

digitalna humanistika, digitalna povijest umjetnosti, digitalna povijest arhitekture, vizualne kulturne studije, muzeologija, digitalna kulturna baština, studije društvene i kulturne povijesti, dizajn istraživanja, informacijske znanosti, znanost mreža


Pozivamo na prijavu radova koji raspravljaju o ovim i srodnim temama:

  • alati digitalne humanistike i digitalne povijesti umjetnosti – primjena digitalnih alata, tehnika i metodologija iz polja informacijskih znanosti i povezanih disciplina koje stvaraju nove pristupe i razumijevanje povijesti umjetnosti, arhitekture, dizajna i vizualne kulture
  • infrastruktura digitalne humanistike i digitalne povijesti umjetnosti – institucionalni i tehnološki okviri digitalne povijesti umjetnosti: razvoj i pristup digitalnim istraživačkim infrastrukturama, uslugama i resursima (knjižnice, arhivi, repozitoriji, baze podataka, digitalni muzeji i zbirke kulturne baštine); institucionalna podrška i dostupnost novih tehnologija
  • prakse digitalne humanistike i digitalne povijesti umjetnosti – suradničke istraživačke grupe, istraživačke mreže i platforme; interdisciplinarnost, transdisciplinarnost, teorije i epistemologije digitalne humanistike i digitalne povijesti umjetnosti
  • politike digitalne humanistike i digitalne povijesti umjetnosti – „centri moći“ i „nove“ periferije“ – ekonomska, društvena, politička i kulturna dimenzija digitalne humanistike i povijesti umjetnosti te mogućnosti samorefleksije


Pozivamo autore/ice da predaju sažetke radova (max 600 riječi), sažetu bibliografiju i ključne riječi te kratku biografiju (max 300 riječi) putem e-maila na zivot-umjetnosti@ipu.hr. Rok za predaju sažetaka: 30. lipnja 2019.

Uredništvo će do 15. srpnja 2019. razmotrit sve prijave te o odluci obavijestiti sve autore. Rok za predaju finalnih rukopisa je 1. rujna 2019. godine. Svi prijavljeni radovi prolaze postupak dvostruke slijepe recenzije.


Više informacija o časopisu i upute autorima potražite na mrežnim stranicama časopisa: https://zivotumjetnosti.ipu.hr/onama. Za sva dodatna pitanja i informacije obratite se uredništvu putem e-maila: zivot-umjetnosti@ipu.hr.


Naslovna ilustracija:

***

 Digital Humanities: Methods, Practices, Epistemologies – Call for Papers

Call for papers to be published in the thematic section Digital Humanities – Methods, Practices, Epistemologies in the journal of modern and contemporary art and architecture Život umjetnosti (105/2019).

Guest editors: Ljiljana Kolešnik and Sanja Horvatinčić (Institute of Art History, Zagreb)


Subject Fields: digital Humanties, Digital Art History, Digital History of Architecture, Visual Culture Studies, Museology, Digital Cultural Heritage, Social and Cultural History Studies, Design Research, Information Science, Network Science.


We invite submissions to reflect on and discuss the subjects like (but not limited to):

  • digital humanities and digital art history tools – the application of digital tools, techniques and methodologies drawn from Information Science and related disciplines used to create new approaches and understandings of art history, architecture, design and visual culture
  • digital humanities and digital art history infrastructures – institutional and technological framework of Digital Art History: development, and accessibility of digital research infrastructures, services and resources (libraries, archives, data repositories, databases, digital museum and cultural heritage collections); institutional support and availability of new technologies
  • digital humanities and digital art history practices – collaborative research groups, research networks and platforms; interdisciplinarity, transdisciplinarity, theories and epistemologies of Digital Art History
  • digital humanities and hisital art history polices –‘power centres’ and ‘new’ peripheries – economic, social, political and cultural dimension of Digital Art History and its capacity for self-reflection


Authors are invited to submit an abstract of their scholarly paper (max. 600 words) with a basic bibliography and a list of keywords, as well as a short biography (max. 300 words) by e-mail to zivot-umjetnosti@ipu.hr. The submission deadline is June 30, 2019.

All applicants will be informed by July 15, 2019 on the preliminary selection results. The deadline for submitting the final manuscript is September 1, 2019. All accepted contributions will undergo the process of double blind peer review.


For more detailed Guidelines for Authors and more information about the journal please visit: https://zivotumjetnosti.ipu.hr/onama/#engFor all questions and additional information, please contact: zivot-umjetnosti@ipu.hr.


Cover illustration: