O nama / About

HR / ENG

O časopisu

Život umjetnosti recenzirani je znanstveni časopis koji izlazi dva puta godišnje. Zaprima tekstove na hrvatskome i engleskome jeziku. Prilagođen standardima znanstvenih publikacija, časopis nastavlja tradiciju kontinuiranog izlaženja od 1966. godine. Posvećen je temama s područja moderne i suvremene umjetnosti, urbanizma, arhitekture i dizajna, i to u širokom opsegu od bavljenja konkretnim fenomenima do razmatranja relevantnih pitanja na teorijskoj razini. U posebnom fokusu časopisa nalazi se područje srednje i jugoistočne Europe kao kontekst unutar kojeg se pozicionira i hrvatska umjetnost. Za publiciranje se razmatraju isključivo originalni znanstveni članci. Uredništvo zadržava pravo da uz znanstvene tekstove u časopisu objavljuje i popratne sadržaje stručnog karaktera: osvrte na aktualna zbivanja, recenzije knjiga, razgovore, hrvatski prijevod iz stručne literature itd.

Glavna i odgovorna urednica
Ivana Mance

Uredništvo
Tamara Bjažić Klarin (Institut za povijest umjetnosti)
Sanja Horvatinčić (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb)
Vladimir Kulić (School of Architecture, Florida Atlantic Univeristy)
Dalibor Prančević (Filozofski fakultet u Splitu)
Beti Žerovc (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Urednički savjet
Nikola Dedić (Fakultet muzičke umetnosti, Beograd)
Leonida Kovač (Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb)
Elke Krasny (Akademie der bildenden Künste, Wien)
Suzana Milevska (Politecnico di Milano)
Nicolas Sawicki (Lehigh University, Bethlehem)
Luka Skansi (Filozofski fakultet, Rijeka)
Łukasz Stanek (School of Environment, Education and Development, Manchester)
Mechtild Widrich (School of the Art Institute of Chicago)

Izvršna urednica
Sanja Sekelj (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb)

ISSN 0514-7794 (tiskano izdanje)
ISSN 1849-2207 (online izdanje)


Časopis je indeksiran u referentnim bazama: Web of Science Core Collection – Arts & Humanities Citation Index (od 2007.), SCOPUS – SCImago Journal & Country Rank (od 2008.) te EBSCO Art Source.
Časopis je u otvorenom pristupu dostupan i na portalu Hrčak.
Publikacija je pohranjena u Hrvatskom arhivu weba.


Život umjetnosti izdaje se uz financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske te Grada Zagreba.


Časopis možete kupiti na ovim lokacijama:
Institut za povijest umjetnosti (Ulica grada Vukovara 68, Zagreb)
Muzej suvremene umjetnosti (Avenija Dubrovnik 17, Zagreb)
Lauba (Prilaz Baruna Filipovića 23a, Zagreb)
Oris kuća arhitekture (Kralja Držislava 3, Zagreb)


Na časopis je moguće pretplatiti se ispunjavanjem podataka u obrascu na ovoj stranici ili e-mail upitom na adresu zivot-umjetnosti@ipu.hr.

Strani državljani i inozemne institucije časopis mogu kupiti putem sljedećih distributera:
Knjižara Dominović
Superknjižara 

Adresa uredništva

Institut za povijest umjetnosti
Ulica grada Vukovara 68/3
10000 Zagreb, Hrvatska
T. +3851 6112 047
F. +3851 6112 742
E. zivot-umjetnosti@ipu.hr
FB stranica

Urednički postupak

(scroll down for english)

Uredništvo Života umjetnosti kontinuirano zaprima tekstove za oba broja u godini. Pojedini broj može uključivati i grupu tekstova okupljenih oko određene teme, što se naznačuje u javnom pozivu.

Uredništvo odlučuje o upućivanju teksta u recenzentski postupak te zadržava pravo da odbije tekst ukoliko smatra da se krše etička načela časopisa ili ne poštuju zadani naputci (Upute autorima, Upute za citiranje).

Tekstovi prolaze postupak dvostruko slijepe recenzije. U slučajevima gdje postoji naglašeno neslaganje u mišljenju recenzenata, tekst se može poslati i trećem recenzentu na ocjenu. Uredništvo bira recenzente s obzirom na temu teksta, vodeći računa o njihovoj akademskoj izvrsnosti na specifičnom području istraživanja. Recenzenti se u ocjeni tekstova rukovode međunarodno prihvaćenim standardima u procjeni kvalitete članka, pri čemu je najvažniji kriterij izvornost teksta i važnost njegova doprinosa u proučavanju i interpretaciji određene teme (Upute recenzentima). Autori dobivaju recenzije svojih članaka na uvid. U slučaju da recenzenti predlažu stanovite izmjene ili daju dodatne upute, autori trebaju uvažiti njihove sugestije te vratiti revidiranu varijantu rukopisa s naznačenim promjenama. Recenzent ima pravo na uvid zatražiti i revidirani rukopis.

Etički standard

Kako bi se izbjegao sukob interesa i osigurala objektivnost, glavna urednica u časopisu ne objavljuje vlastite tekstove znanstvenog karaktera. U izuzetnim slučajevima i u skladu s dogovorom s ostalim članovima uredništva, član uredništva može predati članak koji će recenzirati nezavisni vanjski recenzenti.

Uredništvo u ovom i srodnim slučajevima djeluje prema uzoru na preporuke međunarodnog povjerenstva za izdavačku etičnost COPE – Committee on Publication Ethics.

Otvoreni pristup

Život umjetnosti je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj online izdanja časopisa u cijelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, pretraživati ili stavljati poveznice na izvor pod uvjetom da navode autorstvo rada, ali ga ne smiju mijenjati ili koristiti u komercijalne svrhe, sukladno CC BY-NC-ND licenci.

Ivana Mance, glavna i odgovorna urednica od 2018.


 About

About the journal

Život umjetnosti is a peer-reviewed scientific journal published twice a year. Submitted papers should be written in Croatian or English. It conforms to the normative criteria for scholarly publications and nurtures the tradition of continuous publication since 1966. Dedicated to the fields of modern and contemporary art, urbanism, architecture and design, the journal covers a wide range of topics from addressing specific phenomena to deliberating on relevant issues at a theoretical level. The areas of Central and South East Europe are addressed with particular focus, as the contextual placement of Croatian art. The consideration for publishing is limited to original scholarly papers only. Besides scholarly texts, the editorial board holds the right to publish secondary content of expert nature: current events overviews, book reviews, interviews, translations of specialized literature into Croatian etc.

Editor-in-chief
Ivana Mance

Editorial board
Tamara Bjažić Klarin (Institute of Art History, Zagreb)
Sanja Horvatinčić (Institute of Art History, Zagreb)
Vladimir Kulić (School of Architecture, Florida Atlantic Univeristy)
Dalibor Prančević (Filozofski fakultet u Splitu)
Beti Žerovc (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Editorial council
Nikola Dedić (Fakultet muzičke umetnosti, Beograd)
Leonida Kovač (Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb)
Elke Krasny (Akademie der bildenden Künste, Wien)
Suzana Milevska (Politecnico di Milano)
Nicolas Sawicki (Lehigh University, Bethlehem)
Luka Skansi (Filozofski fakultet, Rijeka)
Łukasz Stanek (School of Environment, Education and Development, Manchester)
Mechtild Widrich (School of the Art Institute of Chicago)

Executive editor
Sanja Sekelj (Institute of Art History, Zagreb)

ISSN 0514-7794 (printed edition)
ISSN 1849-2207 (online edition
)


The journal is indexed in databases: Web of Science Core Collection – Arts & Humanities Citation Index (since 2007), SCOPUS – SCImago Journal & Country Rank (since 2008) and EBSCO Art Source.
The journal is also available in open access at the portal of scientific journals Hrčak.
The publication is stored in the Croatian Web Archives.


Život umjetnosti is published with the financial support of the Ministry of Culture of the Republic of Croatia, the Ministry of Science and Education of the Republic of Croatia and the City of Zagreb.


The jorunal can be purchased at these locations:
Institute of Art History (Ulica grada Vukovara 68, Zagreb)
Museum of Contemporary Art (Avenija Dubrovnik 17, Zagreb)
Lauba (Prilaz Baruna Filipovića 23a, Zagreb)
Oris house of architecture (Kralja Držislava 3, Zagreb)
Bibliofil bookstore Antuna Bauera 9, Zagreb)


The subscription to journal is available through online form here or via e-mail request at zivot-umjetnosti@ipu.hr.

Foreign citizens and institutions can purchase Život umjetnosti via the following distributors: Bookstore Dominović
Superknjižara


To subscribe to our electronic newsletter with information about the journal’s program and activities follow this link.

Contact

Institute of Art History
Ulica grada Vukovara 68/3
10000 Zagreb, Croatia
T. +3851 6112 047
F. +3851 6112 742
E. zivot-umjetnosti@ipu.hr
FB profile

Editorial process

The editorial board of Život umjetnosti is continuously accepting papers for both semi-annual issues. Particular issues may include sets of papers dedicated to single topics, which will be disclosed in the open call.

The editorial board decides on submitting the papers to peer review and holds the right to reject those papers that are either considered to be in violation of the journal’s ethical standards, or do not comply with the defined guidelines (Guidelines for authors, Guidelines for citing references).

Papers are submitted to double blind peer review. In case of high disagreement of the reviewers’ assessment, papers may be submitted to a third review. The editorial board choses the reviewers with consideration of the paper topic, while taking into account their academic excellence within specific research fields. In their assessments, reviewers adhere to internationally accepted standards for the assessment of paper quality, wherein the highest criteria include the authenticity of papers and the relevance of their contributions to the study and interpretation of particular topics (Guidelines for reviewers). Authors are given access to their papers’ reviews. Should reviewers suggest certain corrections or offer additional instructions, authors are to accept their suggestions and submit the revised versions of papers with indicated changes. Reviewers hold the right to request the revised versions as well.

Ethical standard

In order to avoid the conflict of interest and ensure objectivity, the editor-in-chief of the journal may not publish his/her scholarly papers. Exceptionally and in agreement with other members of the editorial board, members of the editorial board may submit papers, which will be submitted to peer review by external, independent reviewers.

In such and similar cases, the editorial board will follow the standards of the COPE – International Committee on Publication Ethics.

Open access policy

Život umjetnosti is an Open Access journal. The contents of the online edition are available in entirety and free of charge. Users are allowed to read, download, copy, redistribute, search and link to the source of the material as long as they attribute the authors, but they are not allowed to alter the material or use it for commercial purposes, in accordance with the CC BY-NC-ND license.

Ivana Mance, editor in chief since 2018