Pozivamo autorice i autore na prijavu radova koji će biti objavljeni u tematskom bloku Povijesni lom: 1918. i modernizam u časopisu o modernoj i suvremenoj umjetnosti i arhitekturi Život umjetnosti (103-2018), koji pripremamo u suradnji s Goethe-Institutom Kroatien.


Povijesni lom: 1918. i modernizam

Godina 1918. donijela je kraj Velikoga rata, ali i početak nove epohe – njome je napokon završilo „dugo 19.“ te otpočela povijest 20. stoljeća. U njega je Europa zakoračila s novom političkom kartom: slom starih režima, nastanak novih nacionalnih država, kao i širenje revolucionarnih ideja nakon Oktobarske revolucije, bili su logičan dovršetak procesa otpočelih u 19. stoljeću, no ubrzo se pokazalo da novi poredak ne može jamčiti demokraciju i mir. Borba za kolonijalnu prevlast, gospodarska kriza, jačanje radikalnih ideologija, etnički i klasni konflikti, ubrzo će otvoriti put različitim oblicima represivne, autoritarne vladavine gdje su građanska prava bila ograničena, a manjine trpjele diskriminaciju i progone. Upravo takvo ozračje, međutim, bit će povijesni kontekst široke društvene recepcije i regionalne diseminacije modernizma – avangardni proboji iz predratnog razdoblja ugradit će se u temelje modernističke paradigme, čije će se stilske manifestacije i društvena značenja uvelike usložniti, uključujući i nacionalne i kozmopolitske, i konzervativne i liberalne, i elitne i demokratske vrijednosti.

Premda se tumačenje modernizma unatrag posljednjih tridesetak godina znatno proširilo u smislu obuhvaćenih fenomena i razumijevanja njihova društveno-političkog konteksta, obljetnica 1918. prilika je da se napravi još jedan korak dalje u analizi modernističke paradigme – njezinih fenomenoloških heterogenosti i značenjskih proturječja, njezinih stilskih hibridnosti i idejnih fleksibinosti – fokusirajući se na godinu kraja Prvoga svjetskog rata kao prijelomnu za nastanak nove epohe čiji se kraj proglasio možda odviše lako, a čije nasljeđe ne prestaje biti relevantno do danas.

 • modernizam – povijest jednog pojma
 • modernizam i nacionalizam
 • modernizam na izložbama
 • modernizam i spomenici – sjećanje na Veliki rat
 • modernizam i kriza demokracije
 • modernizam u rodnoj perspektivi
 • modernizam i reprezentacija traume

Tematski blok dio je projekta My Art is My Reality koji Goethe-Institut Kroatien provodi u suradnji sa socijalnim poduzećem ProPuh, Francuskim institutom, Muzejom moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci te projektom Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, a uz podršku Europske komisije, Elysee fonda te fonda EUNIC global, Bruxelles. U okviru istog projekta unutar časopisa Život umjetnosti 103/2018 predstavit će se i radovi ratnog fotografa i umjetnika Wolf Böwiga.

Rok za predaju dovršenih tekstova je 10. rujna 2018. godine.

Upute za autore i ostale informacije o profilu i standardima časopisa molimo potražite na: https://zivotumjetnosti.ipu.hr/onama/

***

We invite authors to submit their contributions for the upcoming thematic issue Historical rupture: 1918 and modernism of the Journal for Modern and Contemporary Art and Architecture Život umjetnosti (103-2018). The issue is to be published in collaboration with Goethe-Institut Kroatien in December 2018. 


Historical rupture: 1918 and modernism

The year 1918 brought the end of the Great War, as well as the beginning of a new era, as it marked the final end of “the long nineteenth century” and the beginning of the twentieth century history. Europe entered the new century with a new political map: the downfall of the old regimes, the dawning of new national states, and the spread of revolutionary ideas following the October Revolution were a logical completion of the processes instituted in the nineteenth century, however, it soon proved that the new order offered no guarantee for democracy and peace. The struggle for colonial dominance, the economic crisis, the strengthening of radical ideologies, ethnic, and class conflicts soon opened the way to various forms of repressive, authoritarian rule with limited civil rights and the suffering of minorities through discrimination and persecution. However, such an atmosphere offered the historical context to the broad social reception and the regional dissemination of modernism – the pre-war avant-garde breakthroughs were built into the foundations of the modernist paradigm, whose stylistic manifestations and social meanings developed a manifold complexity, including national and cosmopolitan, conservative and liberal, elite and democratic values.

Although the interpretation of modernism has considerably expanded over the last thirty years, in terms of the encompassed phenomena and the understanding of their socio-political context, the 1918 anniversary offers an opportunity to take yet another step further in the analysis of the modernist paradigm – its phenomenological heterogeneity and semantic contradictions, its stylistic hybrids and conceptual flexibility – while focusing on the end of World War I as the pivotal year for the beginning of the new era; its end might have been declared much too lightly, yet its legacy remains relevant to this day.

 • modernism – the history of the term
 • modernism and nationalism
 • modernism exhibited
 • modernism and monuments – remembering the Great War
 • modernism and the crisis of democracy
 • modernism from the gender perspective
 • modernism and the representation of trauma

The thematic issue is a part of the project My Art is My Reality performed by Goethe-Institut Kroatien and held in cooperation with the Social Enterprise ProPuh, the French Institute, the Museum of Modern and Contemporary Art Rijeka and the European Capital of Culture Rijeka 2020 project, with the support of the European Commission, the Elysee Fund and the EUNIC Global Fund, Brussels. Within the volume 103/2018 of Život umjetnosti and as a part of the same project, the works of a war photographer and artist, Wolf Böwig will be presented.

The deadline for submission of full texts is 10 September 2018.

For more detailed Guidelines for Authors and more information about the journal please visit: https://zivotumjetnosti.ipu.hr/onama/#eng